WebDesignBG
- Да, ще бъде с модерен дизайн!
0878 132 123
- Да, ще се вижда добре и на смартфона!
02 927 74 62
- Да, ще имате пълен контрол!
0878 132 123
- Да, правили сме подобни на Вашия!
02 927 74 62
- Да, сайта е уникален и e правен за вас!
0878 132 123
- Да, ще го правим докато го харесате!
02 927 74 62
- Да, сайта ще бъде оптимизиран!
0878 132 123
- Да, цената е нормална!
02 927 74 62

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ

Днес, ..........г. се сключи настоящият договор между ....................... .............................................., наричан за краткост ПОРЪЧИТЕЛ и “УЕБДИЗАЙНБГ” ЕООД със седалище гр.София, ж.к.Люлин, бл.647, Дан.№ 3222203766, Булстат 131154652, с управител Константин Живков, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 • Предмет на настоящия договор е създаването на интернет сайт и настройването му на подходящ за целта сървър.
 • Уеб сайтът съдържа следните компоненти:
 • Дизайн и концепция - ..................................................
 • Бази данни - ................................................................
 • Други динамични страници - ..........................................
 • Форми за обратна връзка - .............................................

ІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава изработи уеб сайт, съдържащ компонентите, описани в т.2 на този договор
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава изработи сайта според изискванията на ПОРЪЧИТЕЛЯ, като го информира своевременно за състоянието на сайта и изисква неговото одобрение на отделните етапи от изработването на сайта
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се грижи за доброто функциониране на сайта, като отстранява всички открити недостатъци от ПОРЪЧИТЕЛЯ своевременно.
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да позволява своевременен контрол и корекции от страна на ПОРЪЧИТЕЛЯ.
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предлага на ПОРЪЧИТЕЛЯ евентуални корекции или промени, които биха могли да решат евентуални технически или други проблеми при ползването на сайта.
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва информацията, която му е известна за ПОРЪЧИТЕЛЯ във връзка с изработването на сайта, за собствени цели без знанието и изричното съгласие на ПОРЪЧИТЕЛЯ.
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преобразува или конвертира /когато това е възможно и не изисква специални средства/ данни, предоставени от ПОРЪЧИТЕЛЯ в различни от изискващите се формати.
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изработва уеб сайта, като позволява четенето и използването на всички сорс-кодове по лесен и незащитен начин.

ІІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОРЪЧИТЕЛЯ

 • ПОРЪЧИТЕЛЯT се задължава да предостави всички материали и данни, необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за да изработи сайта.
 • ПОРЪЧИТЕЛЯT се задължава да одобрява извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през различните фази на проектиране и изработване на сайта.
 • ПОРЪЧИТЕЛЯT се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за изработване на сайта в размер на ...........................
 • ПОРЪЧИТЕЛЯT се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на ................... .........................

IV.АВТОРСКИ ПРАВА И ПРАВО НА ПОЛЗУВАНЕ

 • Всички права за ползуване и разпространение на сайта са собственост на ПОРЪЧИТЕЛЯ.
 • ПОРЪЧИТЕЛЯT придобива горепосочените права от момента на плащане на цената от точка 13 на настоящия договор.

V.ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

 • Допуска се неточно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като той се задължава да отстрани допуснатите грешки и неточности своевременно.
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ПОРЪЧИТЕЛЯТ се договарят за всички съществени и значителни промени по проекта в точка 2 на този договор да бъде подписван анекс към този договор.

VI.СРОК НА ИЗГОТВЯНЕ

 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ПОРЪЧИТЕЛЯТ договарят следния срок за изработване на сайта  и предаване на работата ......................

VIІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 • Договорът може да бъде прекратен при:
  • Прекратяване на дейността на една от страните по договора
  • Взаимно съгласие, изразено писмено
  • Aко изработеният сайт се отклонява от проекта по точка 2
  • Ако не бъдат спазени датите от точка 19.
  • Ако не бъдат осъществени плащанията от точки 13 и 14.

VІIІ.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 • За неуредени въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

 

ПОРЪЧИТЕЛ:                  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Уебдизайнбг ЕООД

 • Индивидуален уеб дизайн
 • Уеб сайтове и онлайн магазини с пълен административен панел
 • Прибавяте, редактирате, триете по всяко време
 • Просто и лесно, не са нужни специални умения
 • Имате пълен достъп до сайта: видове, разделения, страници, тесктове, снимки, файлове, контакти
За контакти
гр. София, ж.к. Люлин 6, бл.647
Телефон: 02 927 74 62, Мобилен: 0878 132 123
Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn
© Логото на Уебдизайнбг ЕООД WebDesignBG е създадено през 2005 година