WebDesignBG
- Да, ще бъде с модерен дизайн!
0878 132 123
- Да, ще се вижда добре и на смартфона!
02 927 74 62
- Да, ще имате пълен контрол!
0878 132 123
- Да, правили сме подобни на Вашия!
02 927 74 62
- Да, сайта е уникален и e правен за вас!
0878 132 123
- Да, ще го правим докато го харесате!
02 927 74 62
- Да, сайта ще бъде оптимизиран!
0878 132 123
- Да, цената е нормална!
02 927 74 62

ИЗИСКВАНИЯ НА НАП КЪМ ЕЛЕКТРОННИТЕ МАГАЗИНИ

Изменения и допълнения, обнародвани в Държавен Вестник бр.80 от 28.09.2018 г.

Наредбата вече включва изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.

Всеки електронен магазин, независимо от вида и домейна му, преди започване на продажбите на стоки или услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП.

Информацията се подава отделно за всеки електронен магазин, чрез който се извършват продажби.

При промяна на данните актуална информация се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

При прекратяване на дейността по продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин информация за това обстоятелство се подава в 7-дневен срок от прекратяване на дейността.

Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация в базата данни и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея.

Информация, подавана при продажби на стоки илиуслуги чрез електронен магазин

1.Наименование на електронния магазин.

2. Наименование на домейна на електронния магазин.

3. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин:

 • а) за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;
 • б) за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС.

4. Продажбите се извършват чрез:

 • 4.1. Ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа):
  наименование на онлайн платформата;
  уеб адрес на онлайн платформата;
  оператор на онлайн платформата - наименование, ЕИК/идентификационен номер, държава на установяване, адрес, електронен адрес.
 • 4.2. Собствен/нает електронен магазин:
  • 4.2.1. Информация за собственика на домейна:
   а) за лица, установени на територията на страната: за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; за ФЛ: име, фамилия; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;
   б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес.
  • 4.2.2. Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин:
   i.на собствена инфраструктура - местонахождение на оборудването;
   ii. използва се външна хостинг услуга:
   А) вид на използваната хостинг услуга - описание;
   Б) информация за доставчика на хостинг услугата:
   а) за лица, установени на територията на страната: за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;
   б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес.
  • 4.2.3. Поддръжка на сайта на електронния магазин:
   i. поддръжката се осъществява от собственика на електронния магазин;
   ii. поддръжката е възложена на друго лице - данни за лицето: наименование/имена, ЕИК/ЕГН.
  • 4.2.4. Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин.
  • 4.2.5. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин:
   i. на собствена инфраструктура - местонахождение на оборудването;
   ii. на наета инфраструктура - наименование (ЕИК, уеб адрес) на лицето, от което е наето оборудването;
   iii. хостинг компания - наименование (ЕИК, уеб адрес) на хостинг компанията;
   iv. ползване на "облачна услуга" - наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугата.
 • 5. Вид на продаваните стоки/услуги - по номенклатура.
 • 6. Начало на работа на електронния магазин - дата.
 • 7. Прекратяване на работата на електронния магазин - дата.
 • 8. Дата на подаване на информация в НАП.

 

Източник: НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)

Изработка на онлайн магазин от УебДизайнБГ

 

Уебдизайнбг ЕООД

 • Индивидуален уеб дизайн
 • Уеб сайтове и онлайн магазини с пълен административен панел
 • Прибавяте, редактирате, триете по всяко време
 • Просто и лесно, не са нужни специални умения
 • Имате пълен достъп до сайта: видове, разделения, страници, тесктове, снимки, файлове, контакти
За контакти
гр. София, ж.к. Люлин 6, бл.647
Телефон: 02 927 74 62, Мобилен: 0878 132 123
Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn
© Логото на Уебдизайнбг ЕООД WebDesignBG е създадено през 2005 година